Activation of G protein‐coupled receptor 30 protects neurons by regulating autophagy in astrocytes

Activation of G protein‐coupled receptor 30 protects neurons by regulating autophagy in astrocytes

Authors: Xin-Shang Wang, Jiao Yue, Li-Ning Hu, Zhen Tian, Kun Zhang, Le Yang, Hui-Nan Zhang, Yan-Yan Guo, Bin Feng, Hai-Yan Liu, Yu-Mei Wu, Ming-Gao Zhao, Shui-Bing Liu

Citation: Wang XS, Yue J, Hu LN, Tian Z, Zhang K, Yang L, Zhang HN, Guo YY, Feng B, Liu HY, Wu YM, Zhao MG, Liu SB. Activation of G protein-coupled receptor 30 protects neurons by regulating autophagy in astrocytes. Glia. 2020 Jan;68(1):27-43. doi: 10.1002/glia.23697. Epub 2019 Aug 19. PMID: 31429156.

Used in this study:  Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top