AFF4 regulated cellular adipogenic differentiation via targetig autophagy

AFF4 regulated cellular adipogenic differentiation via targetig autophagy

Author: Yaqian Chenco ,Qiwen Lico ,Yuting Liu,Xuelan Chen,Shuang Jiang,Weimin Lin,Yuning Zhang,Rui Liu,Bin Shao,Chong Chen,Quan Yuan ,Chenchen Zhou

Citation: Chen, Y., Li, Q., Liu, Y. et al. AFF4 regulated cellular adipogenic differentiation via targetig autophagy. PLoS Genet. (2022). https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1010425

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top