Alpha lipoic acid promotes development of hematopoietic progenitors derived from human embryonic stem cells by antagonizing ROS signals

Alpha lipoic acid promotes development of hematopoietic progenitors derived from human embryonic stem cells by antagonizing ROS signals

Authors: Yong Dong, Ju Bai, Yimeng Zhang, Ya Zhou, Xu Pan, Xiaohong Li, Qiongxiu Zhou, Yijin Chen, Mowen Lai, Bin Mao, Guohui Bian, Jia Feng, Fangxin Xie, Bo Chen, Tatsutoshi Nakahata, Yonggang Zhang & Feng Ma

Citation: Dong, Y., Bai, J., Zhang, Y. et al. Alpha lipoic acid promotes development of hematopoietic progenitors derived from human embryonic stem cells by antagonizing ROS signals. J Leukoc Biol. (2020). https://doi.org/10.1002/JLB.1A0520-179R

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top