An Omalizumab Biobetter Antibody With Improved Stability and Efficacy for the Treatment of Allergic Diseases

An Omalizumab Biobetter Antibody With Improved Stability and Efficacy for the Treatment of Allergic Diseases

Authors: Peipei Liu, Zhongzong Pan, Chunyin Gu, Xiaodan Cao, Xiaowu Liu, Jianjian Zhang, Zheng Xiao, Xueping Wang, Haibing Guo, Dianwen Ju & Su-Jun Deng

Citation: Liu, P., Pan, Z., Gu, C. et al. An Omalizumab Biobetter Antibody With Improved Stability and Efficacy for the Treatment of Allergic Diseases. Front Immunol. (2020). https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.596908

Used in this study: humanized B-hFcRn mice

Read entire article

Share:

Back to top