An unexpected role for p53 in regulating cancer cell–intrinsic PD-1 by acetylation

An unexpected role for p53 in regulating cancer cell–intrinsic PD-1 by acetylation

Authors: Zhijie Cao, Ning Kon, Yajing Liu, Wenbin Xu, Jia Wen, Han Yao, Mi Zhang, Zhen Wu, Xiaojun Yan, Wei-Guo Zhu, Wei Gu & Donglai Wang

Citation: Cao, Z., Kon, N., Liu, Y. et al. An unexpected role for p53 in regulating cancer cell–intrinsic PD-1 by acetylation. Sci Adv. (2021). DOI: 10.1126/sciadv.abf4148

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top