Anti-leukemia activities of selenium nanoparticles embedded in nanotube consisted of triple-helix β-d-glucan

Anti-leukemia activities of selenium nanoparticles embedded in nanotube consisted of triple-helix β-d-glucan

Authors: Yanxia Jin, Liqin Cai, Qian Yang, Ziyi Luo, Li Liang, Yuxing Liang, Balu Wu, Lu Ding, Dongdong Zhang, Xiaojuan Xu, Lina Zhang & Fuling Zhou

Citation: Jin, Y., Cai, L., Yang, Q. et al. Anti-leukemia activities of selenium nanoparticles embedded in nanotube consisted of triple-helix β-d-glucan. Carb. Polymers. (2020). https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116329

Read entire article

Share:

Back to top