Cannabis suppresses antitumor immunity by inhibiting JAK/STAT signaling in T cells through CNR2

Cannabis suppresses antitumor immunity by inhibiting JAK/STAT signaling in T cells through CNR2

Authors: Xinxin Xiong,  Siyu Chen,  Jianfei Shen,  Hua You,  Han Yang,  Chao Yan,  Ziqian Fang,  Jianeng Zhang,  Xiuyu Cai,  Xingjun Dong,  Tiebang Kang,  Wende Li &  Penghui Zhou

Citation: Xiong, X., Chen, S., Shen, J. et al. Cannabis suppresses antitumor immunity by inhibiting JAK/STAT signaling in T cells through CNR2. Sig Transduct Target Ther7, 99 (2022). https://doi.org/10.1038/s41392-022-00918-y

Used in this study: Gene Editing Services, Cnr2- 2×Flag-IRES-Egfpflox/flox knock-in mice

Read entire article

Share:

Back to top