Cardiac disruption of SDHAF4-mediated mitochondrial complex II assembly promotes dilated cardiomyopathy

Cardiac disruption of SDHAF4-mediated mitochondrial complex II assembly promotes dilated cardiomyopathy

Author: Xueqiang Wang,  Xing Zhang,  Ke Cao,  Mengqi Zeng,  Xuyang Fu,  Adi Zheng,  Feng Zhang,  Feng Gao,  Xuan Zou,  Hao Li,  Min Li,  Weiqiang Lv,  Jie Xu,  Jiangang Long,  Weijin Zang,  Jinghai Chen,  Feng Gao,  Jian Ding, Jiankang Liu &  Zhihui Feng

Citation: Wang, X., Zhang, X., Cao, K. et al. Cardiac disruption of SDHAF4-mediated mitochondrial complex II assembly promotes dilated cardiomyopathy. Nat Commun 13, 3947 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31548-1

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top