CHD7 regulates bone-fat balance by suppressing PPAR-γ signaling

CHD7 regulates bone-fat balance by suppressing PPAR-γ signaling

Authors: Caojie Liu, Qiuchan Xiong, Qiwen Li, Weimin Lin, Shuang Jiang, Danting Zhang, Yuan Wang, Xiaobo Duan, Ping Gong & Ning Kang

Citation: Liu, C., Xiong, Q., Li, Q. et al. CHD7 regulates bone-fat balance by suppressing PPAR-γ signaling. Nat Commun 13, 1989 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-29633-6

Used in this study: These molecules were screened for on-target activity via a Universal CRISPR Activity Assay (UCATM)

Read entire article

Share:

Back to top