Chimeric Antigen Receptor Designed to Prevent Ubiquitination and Downregulation Showed Durable Antitumor Efficacy

Chimeric Antigen Receptor Designed to Prevent Ubiquitination and Downregulation Showed Durable Antitumor Efficacy

Authors: Wentao Li, Shizhen Qiu, Jian Chen, Shutan Jiang, Wendong Chen, Jingwei Jiang, Fei Wang, Wen Si, Yilai Shu, Ping Wei, Gaofeng Fan, Ruijun Tian, Haitao Wu, Chenqi Xu & Haopeng Wang

Citation: Li, W., Qiu, S., Chen, J. et al. Chimeric Antigen Receptor Designed to Prevent Ubiquitination and Downregulation Showed Durable Antitumor Efficacy. Immunity. (2020). https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.07.011

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top