Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

Coordination of Engineered Factors with TET1/2 Promotes Early-Stage Epigenetic Modification during Somatic Cell Reprogramming

Authors: Gengzhen Zhu 7 Yujing Li 7 Fei Zhu 7 Tao Wang Wensong Jin Wei Mu Wei Lin Weiqi Tan Wenqi Li R. Craig Street Siying Peng Jian Zhang Yue Feng Stephen T. Warren Qinmiao Sun Peng Jin Dahua Chen

Influence Factor: 7.0229

Citation: Stem Cell Reports 2, 253-261 (2014).

Read entire article

Share:

Back to top