Crizotinib enhances anti-CD30-LDM induced antitumor efficacy in NPM-ALK positive anaplastic large cell lymphoma

Crizotinib enhances anti-CD30-LDM induced antitumor efficacy in NPM-ALK positive anaplastic large cell lymphoma

Authors: Rong Wang, Liang Li, Aijun Duan, Yi Li, Xiujun Liu, Qingfang Miao, Jianhua Gong & Yongsu Zhen

Citation: Wang, R., Li, L., Duan, A. Crizotinib enhances anti-CD30-LDM induced antitumor efficacy in NPM-ALK positive anaplastic large cell lymphoma. Cancer Letters. (2019). https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.02.002

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top