Cutting Edge: Inhibition of Glycogen Synthase Kinase 3 Activity Induces the Generation and Enhanced Suppressive Function of Human IL-10 + FOXP3 +-Induced Regulatory T Cells

Cutting Edge: Inhibition of Glycogen Synthase Kinase 3 Activity Induces the Generation and Enhanced Suppressive Function of Human IL-10 + FOXP3 +-Induced Regulatory T Cells

Authors: Hao Cheng, Lingbiao Wang, Biaolong Yang, Dan Li, Xiaoxia Wang, Xinnan Liu, Na Tian, Qianru Huang, Ru Feng, Zhengting Wang, Rui Liang, Sheng-Ming Dai, Ling Lv, Ji Wu, Yuan-Sheng Zang & Bin Li

Citation: Cheng, H., Wang, L., Yang, B. et al. Cutting Edge: Inhibition of Glycogen Synthase Kinas 3 Activity Induces the Generation and Enhanced Suppressive Function of Human IL-10+ FOXP3+-Induced Regulatory T Cells. J Immunol. (2020). https://doi.org/10.4049/jimmunol.2000136

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top