Degradable Carbon-Silica Nanocomposite with Immunoadjuvant Property for Dual-Modality Photothermal/Photodynamic Therapy

Degradable Carbon-Silica Nanocomposite with Immunoadjuvant Property for Dual-Modality Photothermal/Photodynamic Therapy

Authors: Hongyu Wang, Xueting Pan, Xiaotong Wang, Weiwei Wang, Zhijun Huang, Kai Gu, Shuang Liu, Fengrong Zhang, Heyun Shen, Qipeng Yuan, Jie Ma, Wei Yuan & Huiyu Liu

Citation: Wang, H., Pan, X., Wang, X. et al. Degradable Carbon-Silica Nanocomposite with Immunoadjuvant Property for Dual-Modality Photothermal/Photodynamic Therapy. ACS Nano. (2020). https://doi.org/10.1021/acsnano.9b06168

Read entire article

Share:

Back to top