Development of in vitro and in vivo rabies virus neutralization assays based on a high-titer pseudovirus system

Development of in vitro and in vivo rabies virus neutralization assays based on a high-titer pseudovirus system

Authors: Jianhui Nie, Xiaohong Wu, Jian Ma, Shouchun Cao, Weijin Huang, Qiang Liu, Xuguang Li, Yuhua Li & Youchun Wang

Citation: Nie, J., Wu, X., Ma, J. Development of in vitro and in vivo rabies virus neutralization assays based on a high-titer pseudovirus system. Sci Rep. (2017). doi: 10.1038/srep42769

Used in this study: pCAGGS

Read entire article

Share:

Back to top