Effect of the sonic hedgehog inhibitor GDC-0449 on an in vitro isogenic cellular model simulating odontogenic keratocysts

Effect of the sonic hedgehog inhibitor GDC-0449 on an in vitro isogenic cellular model simulating odontogenic keratocysts

Authors: Jiemei Zhai1,2, Heyu Zhang3 , Jianyun Zhang1 , Ran Zhang1 , Yingying Hong4 , Jiafei Qu1 , Feng Chen3 and Tiejun Li1

Influence Factor: 4.138

Citation: Int J Oral Sci 11, 4 (2019).

Read entire article

Share:

Back to top