Effective antitumor activity of 5T4-specific CAR-T cells against ovarian cancer cells in vitro and xenotransplanted tumors in vivo

Effective antitumor activity of 5T4-specific CAR-T cells against ovarian cancer cells in vitro and xenotransplanted tumors in vivo

Authors: Cuiyu Guo, E Dong, Qinhuai Lai, Shijie Zhou, Guangbing Zhang, Mengdan Wu, Xiaozhu Yue, Yiran Tao, Yujia Peng, Jamel Ali, Ying Lu, Yuyin Fu, Weirong Lai, Zhixiong Zhang, Fanxin Ma, Yuqin Yao, Lantu Gou, Hanshuo Yang & Jinliang Yang

Citation: Guo, C., Dong, E., Lai, Q. et al. Effective antitumor activity of 5T4-specific CAR-T cells against ovarian cancer cells in vitro and xenotransplanted tumors in vivo. MedComm. (2020). https://doi.org/10.1002/mco2.34

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top