Epidermal growth factor receptor-extracellular-regulated kinase blockade upregulates TRIM32 signaling cascade and promotes neurogenesis after spinal cord injury

Epidermal growth factor receptor-extracellular-regulated kinase blockade upregulates TRIM32 signaling cascade and promotes neurogenesis after spinal cord injury

Authors: Weiwei Xue, Yannan Zhao, Zhifeng Xiao, Xianming Wu, Dezun Ma, Jin Han, Xing Li, Xiaoyu Xue, Ying Yang, Yongxiang Fang, Caixia Fan, Sumei Liu, Bai Xu, Sufang Han, Bing Chen, Haipeng Zhang, Yongheng Fan, Weiyuan Liu, Qun Dong, Jianwu Dai

Citation: Xue W, Zhao Y, Xiao Z, Wu X, Ma D, Han J, Li X, Xue X, Yang Y, Fang Y, Fan C, Liu S, Xu B, Han S, Chen B, Zhang H, Fan Y, Liu W, Dong Q, Dai J. Epidermal growth factor receptor-extracellular-regulated kinase blockade upregulates TRIM32 signaling cascade and promotes neurogenesis after spinal cord injury. Stem Cells. 2020 Jan;38(1):118-133. doi: 10.1002/stem.3097. Epub 2019 Oct 17. PMID: 31621984.

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top