Epigenetically silenced linc00261 contributes to the metastasis of hepatocellular carcinoma via inducing the deficiency of FOXA2 transcription

Epigenetically silenced linc00261 contributes to the metastasis of hepatocellular carcinoma via inducing the deficiency of FOXA2 transcription

Authors: Zhanjun Chen, Leyang Xiang, Zhigang Hu, Huohui Ou, Xiao Liu, Lili Yu, Wancheng Chen, Lei Jiang, Qiangfeng Yu, Yinghao Fang, Yuyan Xu, Qin Liu, Yu Huang, Xianghong Li & Dinghua Yang

Citation: Chen, Z., Xiang, L., Hu, Z. et al. Epigenetically silenced linc00261 contributes to the metastasis of hepatocellular carcinoma via inducing the deficiency of FOXA2 transcription. Am J Cancer Res. (2021). PMID: 33520374

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top