FOXO3-Engineered Human ESC-Derived Vascular Cells Promote Vascular Protection and Regeneration

FOXO3-Engineered Human ESC-Derived Vascular Cells Promote Vascular Protection and Regeneration

Authors: Pengze Yan, Qingqing Li, Lixia Wang, Ping Lu, Keiichiro Suzuki, Zunpeng Liu, Jinghui Lei, Wei Li, Xiaojuan He, Si Wang, Jianjian Ding, Piu Chan, Weiqi Zhang, Moshi Song, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Jing Qu, Fuchou Tang & Guang-Hui Liu

Citation: Yan, P., Li, Q., Wang, L. FOXO3-Engineered Human ESC-Derived Vascular Cells Promote Vascular Protection and Regeneration. Cell Stem Cell. (2019). https://doi.org/10.1016/j.stem.2018.12.002

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top