FOXO3-Engineered Human ESC-Derived Vascular Cells Promote Vascular Protection and Regeneration

FOXO3-Engineered Human ESC-Derived Vascular Cells Promote Vascular Protection and Regeneration

Authors: Pengze Yan12415 Qingqing Li315 Lixia Wang14 Ping Lu3 Keiichiro Suzuki8916 Zunpeng Liu24 Jinghui Lei6 Wei Li6 Xiaojuan He6 Si Wang1 Jianjian Ding14 Piu Chan6 Weiqi Zhang146716 Moshi Song45716 Juan Carlos Izpisua Belmonte1016 Jing Qu247 FuchouT ang31112 Guang-HuiLiu14671317

Influence Factor: 23.29

Citation: Cell Stem Cell 24, 447-461.e448 (2019).

Read entire article

Share:

Back to top