FTO-mediated autophagy promotes progression of clear cell renal cell carcinoma via regulating SIK2 mRNA stability

FTO-mediated autophagy promotes progression of clear cell renal cell carcinoma via regulating SIK2 mRNA stability

Author: Yingying Shen, Chaojie Lu, Zhengbo Song, Chenxiao Qiao, Jiaoli Wang, Jinbiao Chen, Chengyan Zhang, Xianchang Zeng, Zeyu Ma, Tao Chen, Xu Li, Aifu Lin, Jufeng Guo, Jianli Wang & Zhijian Cai

Citation: Xu, Y., Zhou, J., Li, L. et al. FTO-mediated autophagy promotes progression of clear cell renal cell carcinoma via regulating SIK2 mRNA stability. Int J Biol Sci. (2022). https://doi.org/10.7150/ijbs.77774

Used in this study: Immunodeficient B-NDG Mice

Read entire article

Share:

Back to top