Functional comparison of SARS-CoV-2 with closely related pangolin and bat coronaviruses

Functional comparison of SARS-CoV-2 with closely related pangolin and bat coronaviruses

Authors: Jianhui Nie, Qianqian Li, Li Zhang, Yang Cao, Yue Zhang, Tao Li, Jiajing Wu, Shuo Liu, Mengyi Zhang, Chenyan Zhao, Huan Liu, Lingling Nie, Haiyang Qin, Meng Wang, Qiong Lu, Xiaoyu Li, Junkai Liu, Haoyu Liang, Taijiao Jiang, Kai Duan, Xiaoming Yang, Yuelei Shen, Weijin Huang & Youchun Wang

Citation: Nie, J., Li, Q., Zhang, L. et al. Functional comparison of SARS-CoV-2 with closely related pangolin and bat coronaviruses. Cell Discov 7, 21 (2021). https://doi.org/10.1038/s41421-021-00256-3

Used in this study: Antibody Discovery Services

Read entire article

Share:

Back to top