Generation of a safe and efficacious llama single-domain antibody fragment (vHH) targeting the membrane-proximal region of 4-1BB for engineering therapeutic bispecific antibodies for cancer

Generation of a safe and efficacious llama single-domain antibody fragment (vHH) targeting the membrane-proximal region of 4-1BB for engineering therapeutic bispecific antibodies for cancer

Authors: Tianhang Zhai, Chao Wang, Yifeng Xu, Weifeng Huang, Zhijun Yuan, Tao Wang, Shuang Dai, Shaogang Peng, Tuling Pang, Wenchao Jiang, Yuhua Huang, Yuefeng Zou, Yingda Xu, Joanne Sun, Xinjiang Gong, Jinping Zhang, Andy Tsun, Bin Li & Xiaoniu Miao

Citation: Zhai, T., Wang, C., Xu, Y. et al. Generation of a safe and efficacious llama single-domain antibody fragment (vHH) targeting the membrane-proximal region of 4-1BB for engineering therapeutic bispecific antibodies for cancer. J Immunother Cancer. (2021). http://dx.doi.org/10.1136/jitc-2020-002131

Used in this study: humanized B-hPD-L1/h4-1BB mice and humanized B-h4-1BB mice

Read entire article

Share:

Back to top