Glycyrrhizic Acid Improves Cognitive Levels of Aging Mice by Regulating T/B Cell Proliferation

Glycyrrhizic Acid Improves Cognitive Levels of Aging Mice by Regulating T/B Cell Proliferation

Authors: Ruichan Jiang, Jiaming Gao, Junyan Shen, Xiaoqi Zhu, Hao Wang, Shengyu Feng, Ce Huang, Haitao Shen & Hailiang Liu

Citation: Jiang, R., Gao, J., Shen, J. et al. Glycyrrhizic Acid Improves Cognitive Levels of Aging Mice by Regulating T/B Cell Proliferation. Front Aging Neurosci. (2020). https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.570116

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top