HDAC2 inhibits EMT-mediated cancer metastasis by downregulating the long noncoding RNA H19 in colorectal cancer

HDAC2 inhibits EMT-mediated cancer metastasis by downregulating the long noncoding RNA H19 in colorectal cancer

Authors: Xue-Ting Hu, Wei Xing, Rong-Sen Zhao, Yan Tan, Xiao-Feng Wu, Luo-Quan Ao, Zhan Li, Meng-Wei Yao, Mu Yuan, Wei Guo, Shang-Ze Li, Jian Yu, Xiang Ao & Xiang Xu

Citation: Hu, X.-T., Xing, W., Zhao, R.-S. et al. HDAC2 inhibits EMT-mediated cancer metastasis by downregulating the long noncoding RNA H19 in colorectal cancer. J Exp Clin Cancer Res. (2020). https://doi.org/10.1186/s13046-020-01783-9

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top