Hippocampal µ-opioid receptors on GABAergic neurons mediate stress-induced impairment of memory retrieval

Hippocampal µ-opioid receptors on GABAergic neurons mediate stress-induced impairment of memory retrieval

Authors: Mei-Mei Shi, Ka-Min Fan, Yan-Ning Qiao, Jin-Hui Xu, Li-Juan Qiu, Xiao Li, Ying Liu, Zhao-Qiang Qian, Chun-Ling Wei, Jing Han, Juan Fan, Ying-Fang Tian, Wei Ren, Zhi-Qiang Liu

Citation: Shi MM, Fan KM, Qiao YN, Xu JH, Qiu LJ, Li X, Liu Y, Qian ZQ, Wei CL, Han J, Fan J, Tian YF, Ren W, Liu ZQ. Hippocampal µ-opioid receptors on GABAergic neurons mediate stress-induced impairment of memory retrieval. Mol Psychiatry. 2020 May;25(5):977-992. doi: 10.1038/s41380-019-0435-z. Epub 2019 May 29. PMID: 31142818; PMCID: PMC7192851.

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top