Inhibition of fatty acid catabolism augments the efficacy of oxaliplatin-based chemotherapy in gastrointestinal cancers

Inhibition of fatty acid catabolism augments the efficacy of oxaliplatin-based chemotherapy in gastrointestinal cancers

Authors: Yun Wang, Jia-Huan Lu, Feng Wang, Ying-Nan Wang, Ming-Ming He, Qi-Nian Wu, Yun-Xin Lu, Hong-En Yu, Zhan-Hong Chen, Qi Zhao, Jia Liu, Yan-Xing Chen, De-Shen Wang, Hui Sheng, Ze-Xian Liu, Zhao-Lei Zeng, Rui-Hua Xu, Huai-Qiang Ju

Citation: Wang Y, Lu JH, Wang F, Wang YN, He MM, Wu QN, Lu YX, Yu HE, Chen ZH, Zhao Q, Liu J, Chen YX, Wang DS, Sheng H, Liu ZX, Zeng ZL, Xu RH, Ju HQ. Inhibition of fatty acid catabolism augments the efficacy of oxaliplatin-based chemotherapy in gastrointestinal cancers. Cancer Lett. 2020 Mar 31;473:74-89. doi: 10.1016/j.canlet.2019.12.036. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31904482.

Used in this study: Immunodeficient B-NDG Mice

Read entire article

Share:

Back to top