Inhibition of macrophage-derived foam cell formation by ezetimibe via the caveolin-1/MAPK pathway

Inhibition of macrophage-derived foam cell formation by ezetimibe via the caveolin-1/MAPK pathway

Authors: Li Qin Yun‐Bo Yang Yi‐Xin Yang Neng Zhu Zheng Liu Ya‐Guang Ni Shun‐Xiang Li Xi‐Long Zheng Duan‐ Fang Liao

Influence Factor: 2.0099

Citation: Clin Exp Pharmacol Physiol 43, 182-192 (2016).

Read entire article

Share:

Back to top