Integrative multi-omics analysis of a colon cancer cell line with heterogeneous Wnt activity revealed RUNX2 as an epigenetic regulator of EMT

Integrative multi-omics analysis of a colon cancer cell line with heterogeneous Wnt activity revealed RUNX2 as an epigenetic regulator of EMT

Authors: Hongyang Yi, Guipeng Li, Yongkang Long, Weizheng Liang, Huanhuan Cui, Bin Zhang, Ying Tan, Yunfei Li, Luochen Shen, Daqi Deng, Yisen Tang, Chenyu Mao, Shuye Tian, Yunting Cai, Qionghua Zhu, Yuhui Hu, Wei Chen & Liang Fang

Citation: Yi, H., Li, G., Long, Y. et al. Integrative multi-omics analysis of a colon cancer cell line with heterogeneous Wnt activity revealed RUNX2 as an epigenetic regulator of EMT. Oncogene. (2020). https://doi.org/10.1038/s41388-020-1351-z

Read entire article

Share:

Back to top