Leukemogenic Chromatin Alterations Promote AML Leukemia Stem Cells via a KDM4C-ALKBH5-AXL Signaling Axis

Leukemogenic Chromatin Alterations Promote AML Leukemia Stem Cells via a KDM4C-ALKBH5-AXL Signaling Axis

Authors: Jiazhen Wang, Yicun Li, Peipei Wang, Guoqiang Han, Tiantian Zhang, Jiwei Chang, Rong Yin, Yi Shan, Jin Wen, Xueqin Xie, Mengdie Feng, Qifan Wang, Jin Hu, Ying Cheng, Tong Zhang, Yashu Li, Zhuying Gao, Chengli Guo, Jing Wang, Jianfei Liang, Manman Cui, Kexin Gao, Jihua Chai, Weidong Liu, Hui Cheng, Lei Li, Fuling Zhou, Lingbo Liu, Yi Luo, Shaoguang Li & Haojian Zhang

Citation: Wang, J., Li, Y., Wang, P. et al. Leukemogenic Chromatin Alterations Promote AML Leukemia Stem Cells via a KDM4C-ALKBH5-AXL Signaling Axis. Cell Stem Cell. (2020). https://doi.org/10.1016/j.stem.2020.04.001

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice; custom Alkbh5fl/fl mice, Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top