Lgr5+ cell fate regulation by coordination of metabolic nuclear receptors during liver repair

Lgr5+ cell fate regulation by coordination of metabolic nuclear receptors during liver repair

Author: Dan Qin1, Shenghui Liu1, Yuanyuan Lu1, Yi Yan1, Jing Zhang1, Shiyao Cao1, Mi Chen1, Ning Chen1, Wendong Huang2, Liqiang Wang3, Xiangmei Chen3, Lisheng Zhang1

Citation: Qin, D., Liu, S., Lu, Y. et al. Lgr5+ cell fate regulation by coordination of metabolic nuclear receptors during liver repair. Theranostics. (2022). https://doi.org/10.7150/thno.74194

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top