Liraglutide Attenuates Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury by Modulating Macrophage Polarization

Liraglutide Attenuates Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury by Modulating Macrophage Polarization

Authors: Shang-Lin Li, Zhi-Min Wang, Cong Xu, Fu-Heng Che, Xiao-Fan Hu, Rui Cao, Ya-Nan Xie, Yang Qiu, Hui-Bo Shi, Bin Liu, Chen Dai, Jun Yang

Citation: Li SL, Wang ZM, Xu C, Che FH, Hu XF, Cao R, Xie YN, Qiu Y, Shi HB, Liu B, Dai C, Yang J. Liraglutide Attenuates Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury by Modulating Macrophage Polarization. Front Immunol. 2022 Apr 5;13:869050. doi: 10.3389/fimmu.2022.869050. PMID: 35450076; PMCID: PMC9016191.

Used in this study: Gene Editing Services, GLP-1R-/- mice

Read entire article

Share:

Back to top