Long non-coding RNA LncKdm2b regulates cortical neuronal differentiation by cis-activating Kdm2b

Long non-coding RNA LncKdm2b regulates cortical neuronal differentiation by cis-activating Kdm2b

Authors: Wei Li, Wenchen Shen, Bo Zhang, Kuan Tian, Yamu Li, Lili Mu, Zhiyuan Luo, Xiaoling Zhong, Xudong Wu, Ying Liu, Yan Zhou

Citation: Li W, Shen W, Zhang B, Tian K, Li Y, Mu L, Luo Z, Zhong X, Wu X, Liu Y, Zhou Y. Long non-coding RNA LncKdm2b regulates cortical neuronal differentiation by cis-activating Kdm2b. Protein Cell. 2020 Mar;11(3):161-186. doi: 10.1007/s13238-019-0650-z. Epub 2019 Jul 17. PMID: 31317506; PMCID: PMC7026249.

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top