Mitofusin 2 Regulates Axonal Transport of Calpastatin to Prevent Neuromuscular Synaptic Elimination in Skeletal Muscles

Mitofusin 2 Regulates Axonal Transport of Calpastatin to Prevent Neuromuscular Synaptic Elimination in Skeletal Muscles

Authors: Luwen Wang 7 Ju Gao 7 Jingyi Liu 7 Sandra L. Siedlak Sandy Torres Hisashi Fujioka Mikayla L. Huntley Yinfei Jiang Haiyan Ji Tingxiang Yan Micah Harland Pichet Termsarasab Sophia Zeng Zhen Jiang Jingjing Liang George Perry Charles Hoppel Cheng Zhang Hu Li Xinglong Wang 8

Influence Factor: 20.57

Citation: Cell Metab 28, 400-414.e408 (2018).

Read entire article

Share:

Back to top