MUC1-Tn-targeting chimeric antigen receptor-modified Vγ9Vδ2 T cells with enhanced antigen-specific anti-tumor activity

MUC1-Tn-targeting chimeric antigen receptor-modified Vγ9Vδ2 T cells with enhanced antigen-specific anti-tumor activity

Authors: Xiaochen Zhai, Fengtao You, Shufen Xiang, Licui Jiang, Dan Chen, Yafen Li, Shuangshuang Fan, Zhichao Han, Tingting Zhang, Gangli An, Bozhen Zhang, Yusheng Chen, Huimin Meng & Lin Yang

Citation: Zhai, X., You, F., Xiang, S. et al. MUC1-Tn-targeting chimeric antigen receptor-modified Vγ9Vδ2 T cells with enhanced antigen-specific anti-tumor activity. Am J Cancer Res. (2021). PMID: 33520361

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top