Multiple Signaling Roles of CD3ε and Its Application in CAR-T Cell Therapy

Multiple Signaling Roles of CD3ε and Its Application in CAR-T Cell Therapy

Authors: Wei Wu, Qiuping Zhou, Takeya Masubuchi, Xiaoshan Shi, Hua Li, Xinyi Xu, Min Huang, Li Meng, Xing He, Hengyu Zhu, Shuaixin Gao, Nan Zhang, Ruirui Jing, Jie Sun, Haopeng Wang, Enfu Hui, Catherine Chiulan Wong & Chenqi Xu

Citation: Wu, W., Zhou, Q., Masubuchi, T. et al. Multiple Signaling Roles of CD3ε and Its Application in CAR-T Cell Therapy. Cell. (2020). https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.07.018

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top