Mutant p53 Drives Cancer Metastasis via RCP-Mediated Hsp90α Secretion

Mutant p53 Drives Cancer Metastasis via RCP-Mediated Hsp90α Secretion

Authors: Shaosen Zhang, Caihong Wang, Boyuan Ma, Min Xu, Siran Xu, Jie Liu, Yang Tian, Yan Fu & Yongzhang Luo

Citation: Zhang, S., Wang, C., Ma, B. et al. Mutant p53 Drives Cancer Metastasis via RCP-Mediated Hsp90α Secretion. Cell Rep. (2020). https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107879

Used in this study: B-p53 knockout mice

Read entire article

Share:

Back to top