NEK2 induces autophagy-mediated bortezomib resistance by stabilizing Beclin-1 in multiple myeloma

NEK2 induces autophagy-mediated bortezomib resistance by stabilizing Beclin-1 in multiple myeloma

Authors: Jiliang Xia, Yanjuan He, Bin Meng, Shilian Chen, Jingyu Zhang, Xuan Wu, Yinghong Zhu, Yi Shen, Xiangling Feng, Yongjun Guan, Chunmei Kuang, Jiaojiao Guo, Qian Lei, Yangbowen Wu, Gang An, Guancheng Li, Lugui Qiu, Fenghuang Zhan & Wen Zhou

Citation: Xia, J., He, Y., Meng, B. et al. NEK2 induces autophagy-mediated bortezomib resistance by stabilizing Beclin-1 in multiple myeloma. Mol Oncol. (2020). https://doi.org/10.1002/1878-0261.12641

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top