NLRC3 expression in macrophage impairs glycolysis and host immune defense by modulating the NF-κB-NFAT5 complex during septic immunosuppression

NLRC3 expression in macrophage impairs glycolysis and host immune defense by modulating the NF-κB-NFAT5 complex during septic immunosuppression

Author: Jiqian Xu, Chenggang Gao, Yajun He, Xiangzhi Fang, Deyi Sun, Zhekang Peng, Hairong Xiao, Miaomiao Sun, Pei Zhang, Ting Zhou, Xiaobo Yang, Yuan Yu, Ruiting Li, Xiaojing Zou, Huaqing Shu, Yang Qiu, Xi Zhou, Shiying Yuan, Shanglong Yao, You Shang

Citation: Xu, J., Gao, C., He, Y. et al. NLRC3 expression in macrophage impairs glycolysis and host immune defense by modulating the NF-κB-NFAT5 complex during septic immunosuppression. Mol Ther. (2022). https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2022.08.023

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top