Olaquindox-Induced Liver Damage Involved the Crosstalk of Oxidative Stress and p53 In Vivo and In Vitro

Olaquindox-Induced Liver Damage Involved the Crosstalk of Oxidative Stress and p53 In Vivo and In Vitro

Authors: Daowen Li, Xingyao Pei, Xiaoling Qin, Xinyu Liu, Cun Li, Liuan Li, Chongshan Dai, Xilong Xiao & Shusheng Tang

Citation: Li, D., Pei, X., Qin, X. et al. Olaquindox-Induced Liver Damage Involved the Crosstalk of Oxidative Stress and p53 In Vivo and In Vitro. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. (2020). https://doi.org/10.1155/2020/8835207

Used in this study: B-p53 knockout mice

Read entire article

Share:

Back to top