Oncogenic β-catenin stimulation of AKT2-CAD-mediated pyrimidine synthesis is targetable vulnerability in liver cancer

Oncogenic β-catenin stimulation of AKT2-CAD-mediated pyrimidine synthesis is targetable vulnerability in liver cancer

Author: Fangming Liu, Xiaochen Gai, Yuting Wu, Baohui Zhang, Xiaoyu Wu, Rongrong Cheng, Bufu Tang, Kezhuo Shang, Na Zhao, Weiwei Deng, Jie Chen, Zhengyi Zhang, Song Gu, Liang Zheng, and Hongbing Zhang

Citation: Liu, F., Gai, X., Wu, Y. et al. Oncogenic β-catenin stimulation of AKT2-CAD-mediated pyrimidine synthesis is targetable vulnerability in liver cancer. Proc Natl Acad Sci USA. (2022). https://doi.org/10.1073/pnas.2202157119

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top