PD-L1/LAG-3 bispecific antibody enhances tumor-specific immunity

PD-L1/LAG-3 bispecific antibody enhances tumor-specific immunity

Authors: Haiping Jiang, Haiqing Ni, Pan Zhang, Xiaoli Guo, Min Wu, Haoran Shen, Jie Wang, Weiwei Wu, Zhihai Wu, Jiazheng Ding, Rong Tang, Shuaixiang Zhou, Bingliang Chen, Michael Yu, Hua Jing & Junjian Liu

Citation: Jiang, H., Ni, H., Zhang, P. et al. PD-L1/LAG3 bispecific antibody enhances tumor-specific immunity. Oncoimmunology. (2021). https://doi.org/10.1080/2162402X.2021.1943180

Used in this study: humanized B-hPD-L1/hLAG3 mice

Read entire article

Share:

Back to top