PINK1 kinase dysfunction triggers neurodegeneration in the primate brain without impacting mitochondrial homeostasis

PINK1 kinase dysfunction triggers neurodegeneration in the primate brain without impacting mitochondrial homeostasis

Authors: Weili Yang, Xiangyu Guo, Zhuchi Tu, Xiusheng Chen, Rui Han, Yanting Liu, Sen Yan, Qi Wang, Zhifu Wang, Xianxian Zhao, Yunpeng Zhang, Xin Xiong, Huiming Yang, Peng Yin, Huida Wan, Xingxing Chen, Jifeng Guo, Xiao-Xin Yan, Lujian Liao, Shihua Li & Xiao-Jiang Li

Citation: Yang, W., Guo, X., Tu, Z. et al. PINK1 kinase dysfunction triggers neurodegeneration in the primate brain without impacting mitochondrial homeostasis. Protein Cell (2021). https://doi.org/10.1007/s13238-021-00888-x

Used in this study: custom Pink1 knockout mice, Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top