POH1 contributes to hyperactivation of TGF-β signaling and facilitates hepatocellular carcinoma metastasis through deubiquitinating TGF-β receptors and caveolin-1

POH1 contributes to hyperactivation of TGF-β signaling and facilitates hepatocellular carcinoma metastasis through deubiquitinating TGF-β receptors and caveolin-1

Authors: Boshi Wang, Xiaoli Xu, Zhaojuan Yang, Li Zhang, Yun Liu, Aihui Ma, Guiqin Xu, Ming Tang, Tiantian Jing, Lin Wu & Yongzhong Liu

Citation: Wang, B., Xu, X., Yang, Z. POH1 contributes to hyperactivation of TGF-β signaling and facilitates hepatocellular carcinoma metastasis through deubiquitinating TGF-β receptors and caveolin-1. eBioMedicine. (2019). https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.01.058

Used in this study: custom poh1f/f cKO, Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top