R9AP is a functional receptor for Epstein-Barr virus infection in both epithelial cells and B cells

R9AP is a functional receptor for Epstein-Barr virus infection in both epithelial cells and B cells

Authors: Mu-Sheng Zeng, li yan, Hua Zhang, Xiao-Dong Dong, Cong Sun, Xiang-Wei Kong, Dan-Ling Dai, Qian-Ying Zhu, Li Yuan, Yu-Chun Li, Qian Zhong, Song Gao, Ya-Ping Tang, Jin-Ying Yang, Andrew McGuire, Bo Zhao & Yi-Xin Zeng.

Citation: Zeng, M.-S., yan, l., Zhang, H. et al. R9AP is a functional receptor for Epstein-Barr virus infection in both epithelial cells and B cells. Biological Sciences. (2020). https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-113641/v1

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top