Remodelling of tumour microenvironment by microwave ablation potentiates immunotherapy of AXL-specific CAR T cells against non-small cell lung cancer

Remodelling of tumour microenvironment by microwave ablation potentiates immunotherapy of AXL-specific CAR T cells against non-small cell lung cancer

Author: Bihui Cao, Manting Liu, Lu Wang, Kangshun Zhu, Mingyue Cai, Xiaopei Chen, Yunfei Feng, Shuo Yang, Shengyu Fu, Cheng Zhi, Xiaodie Ye, Jian Zhang, Zhiru Zhang, Xin Yang, Ming Zhao, Qingde Wu, Linfeng Xu, Lili Yang, Hui Lian, Qi Zhao & Zhenfeng Zhang

Citation: Cao, B., Liu, M., Wang, L. et al. Remodelling of tumour microenvironment by microwave ablation potentiates immunotherapy of AXL-specific CAR T cells against non-small cell lung cancer. Nat Commun. (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33968-5

Used in this study: Immunodeficient B-NDG Mice

Read entire article

Share:

Back to top