Sequential treatment with aT19 cells generates memory CAR-T cells and prolongs the lifespan of Raji-B-NDG mice

Sequential treatment with aT19 cells generates memory CAR-T cells and prolongs the lifespan of Raji-B-NDG mice

Authors: Ruifeng Chen, Meng Wang, Qiang Liu, Jiajing Wu, Weijing Huang, Xuejiao Li, Baohua Du, Qilong Xu, Jingjing Duan, Shunchang Jiao, Hyun Soo Lee, Nam-Chul Jung, Jun-Ho Lee, Yu Wang & Youchun Wang

Citation: Chen, R., Wang, M., Liu, Q. et al. Sequential treatment with aT19 cells generates memory CAR-T cells and prolongs the lifespan of Raji-B-NDG mice. Cancer Lett. (2020). https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.10.022

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top