Silencing of functional p53 attenuates NAFLD by promoting HMGB1-related autophagy induction

Silencing of functional p53 attenuates NAFLD by promoting HMGB1-related autophagy induction

Authors: Xuequn Zhang, Yiming Lin, Sisi Lin, Chunxiao Li, Jianguo Gao, Zemin Feng, Jinghua Wang, Jie Zhang, Hong Zhang, Yuwei Zhang, Xueyang Chen, Shenghui Chen, Chengfu Xu, Youming Li, Chaohui Yu & Hang Zeng

Citation: Zhang, X., Lin, Y., Lin, S. et al. Silencing of functional p53 attenuates NAFLD by promoting HMGB1-related autophagy induction. Hepatol Int. (2020). https://doi.org/10.1007/s12072-020-10068-4

Used in this study: B-p53 knockout mice

Read entire article

Share:

Back to top