Specific Decrease in B-Cell-Derived Extracellular Vesicles Enhances Post-Chemotherapeutic CD8+ T Cell Responses

Specific Decrease in B-Cell-Derived Extracellular Vesicles Enhances Post-Chemotherapeutic CD8+ T Cell Responses

Authors: Fanghui Zhang12310 Rongrong Li110 Yunshan Yang410 Chunhui Shi5 Yingying Shen1 Chaojie Lu1 Yinghu Chen6 Wu Zhou7 Aifu Lin8 Lei Yu9 Wanjing Zhang1 Zhenwei Xue1 Jianli Wang23 Zhijian Cai111

Influence Factor: 19.734

Citation: Immunity 50, 738-750.e737 (2019).

Read entire article

Share:

Back to top