Specific Decrease in B-Cell-Derived Extracellular Vesicles Enhances Post-Chemotherapeutic CD8+ T Cell Responses

Specific Decrease in B-Cell-Derived Extracellular Vesicles Enhances Post-Chemotherapeutic CD8+ T Cell Responses

Authors: Fanghui Zhang, Rongrong Li, Yunshan Yang, Chunhui Shi, Yingying Shen, Chaojie Lu, Yinghu Chen, Wu Zhou, Aifu Lin, Lei Yu, Wanjing Zhang, Zhenwei Xue, Jianli Wang & Zhijian Cai

Citation: Zhang, F., Li, R., Yang, Y. Specific Decrease in B-Cell-Derived Extracellular Vesicles Enhances Post-Chemotherapeutic CD8+ T Cell Responses. Immunity. (2019). https://doi.org/10.1016/j.immuni.2019.01.010

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top