The absence of NIPA2 enhances neural excitability through BK (big potassium) channels

The absence of NIPA2 enhances neural excitability through BK (big potassium) channels

Authors: Na‐Na Liu Han Xie Wen‐Shu Xiang‐wei Kai Gao Tian‐Shuang Wang Yu‐Wu Jiang

Influence Factor: 3.495

Citation: CNS Neurosci Ther, (2019).

Read entire article

Share:

Back to top